Lagring av uppgifter
Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet (inkluderat syftet att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger PR Vård). Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar PR Vårds rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga överstående lagar, t.ex. patientdatalagen. I de fall samtycke dras tillbaka men PR Vård enligt överordnad lag är skyldiga till fortsatt behandling, kommer PR Vård att fortsätta behandlingen. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas, alternativt raderas, om ändamålet inte längre uppfylls.

Spårning
För att möjliggöra förbättringar av våra tjänster och din upplevelse online samlar vår programvara automatiskt in information från din dator (eller mobila enhet), din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, cookieinformation, egenskaper för hårdvara (t.ex. enhetens ID), webbplatser du besökt, videos och bilder du sett på vår webbplats, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster och trender inom våra tjänster. För att möjliggöra detta använder vi oss av webbloggar eller applikationer som känner igen din dator och insamlar information om datorns aktivitet online. Vi samarbetar också med vissa tredjeparter för att samla in och analysera delar av denna information.

Vi använder oss av cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas cookien på din dators hårddisk.

Dina rättigheter
Du som registrerad har rättigheter vilka är beskrivna i det här stycket. För att utnyttja Dina rättigheter kan Du höra av Dig till oss, se stycket ”Kontakta oss”.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. På grund av att vi är en vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att behålla vissa personuppgifter, vilket kan inkludera din Hälso- och sjukvårdsinformation. På din förfrågan kommer all Hälso- och sjukvårdsinformation som vi inte har en rättslig skyldighet att behålla att raderas.

Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter. Vid en sådan förfrågan kommer PR Vård att skicka ett utdrag/kopia på de personuppgifter vi behandlar om Dig.  

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad, vilket PR Vård ska göra skyndsamt. Under vissa omständigheter, inklusive ifall det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet med vår verksamhet eller följer av våra skyldigheter enligt lag, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd).

Om riktigheten av personuppgifterna eller den lagliga grunden för behandling är ifrågasatt kan du begära att behandlingen av uppgifterna ska begränsas. Du har rätten att invända mot behandling som sker på basis av PR Vårds berättigade intressen. Vid en sådan invändning är PR Vård skyldig att demonstrera laglig grund för fortsatt behandling av personuppgifterna. Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig, i den omfattning som tillhandahållits från dig. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

PR Vård är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med principerna som lagts fram ovan för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls.

Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller för att komma i kontakt med vårt dataskyddsombud, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@prvard.se.

Kontakta oss omgående om du misstänker att det skett dataintrång eller du av annan anledning befarar att dina personuppgifter missbrukas. Vi arbetar aktivt mot missbruk av personuppgifter och anmäler alla oegentligheter till tillsynsmyndighet för vidare utredning. 

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 25 maj 2018.

VD Barnmottagning och VD Hemsjukvård